Make your own free website on Tripod.com


Seattle/ Washington

Anchorage/ Alaska


Oxford Circus/London


Krakow/ Poland